شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش

شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش    که تا یک دم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش
سماط دهر دون پرور ندارد شهد آسایش            مذاق حرص و آز ای دل بشو از تلخ و از شورش
بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن        به لعب زهره چنگی و مریخ سلحشورش
کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار             که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش
بیا تا در می صافیت راز دهر بنمایم                 به شرط آن که ننمایی به کج طبعان دل کورش
نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست     سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش
کمان ابروی جانان نمی‌پیچد سر از حافظ         ولیکن خنده می‌آید بدین بازوی بی زورش

۱۳
اردیبهشت ۱۳۹۱
نویسنده
دسته‌ها شعر
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

لطفا کاراکتر های تصویر زیر را در کادر وارد نمایید.

Please type the characters of this captcha image in the input box