مشکل در باز کردن پروژه

شرح مشکل :
در زمان باز کردن و یا ایجاد یک پروژه در Visual studio 2008 با خطای زیر مواجه می شوم :

—————————
Microsoft Visual Studio
—————————
Project ‘x’ could not be opened because the Microsoft Visual C# 2008 compiler could not be created. QueryService for ‘{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}’ failed.
—————————
OK
—————————

راه حل :

۱- Visual studio 2008 را ببندید.
۲- دستور زیر را درRun وارد نمایید و Enter کنید:

“C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\devenv.exe” /resetskippkgs

۰۶
اسفند ۱۳۹۱
نویسنده
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه